การนำ Moldex3D มาใช้ประโยชน์ในการจำลองการให้ความร้อนที่ผิวชิ้นงาน (Parting Surface Heating) ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

on 2015-08-04

ยิ่งอุณหภูมิที่ผิวมีความร้อนสูงเท่าใดก็จะส่งผลให้ชิ้นงานมีคุณภาพผิวที่ดีขึ้นมากเท้านั้น เทคนิคการให้ความร้อนแบบเหี่ยวนำ (Induction heating)  เป็นเทคนิคที่ให้ความร้อนบริเวณผิวคาวิตี้เฉพาะจุดก่อนที่จะมีการฉีดในแต่ละครั้ง ซึ่ง Moldex3D R13.0  สามารถจำลองการให้ความร้อนที่ผิวชิ้นงานได้ ผู้ใช้สามารถเลือกให้ความร้อนที่ฝั่งคอร์, ฝั่งคาวิตี้ หรือจะเลือกทั้งสองก็ได้ตามความต้องการ ในการจำลองซิมมูเลชั่นเมื่อมีการให้ความร้อนที่ผิวชิ้นงาน ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิจะมีแนวโน้มไปทางเดียวกับกับการฉีดจริงมากขึ้น

 

จากตัวอย่างด้านล่างแสดงขั้นตอนทั่วไปในการประยุกต์การให้ความร้อนที่ผิวชิ้นงานในการวิเคราะห์การเติมพลาสติกหลอมเข้าไปในแม่พิมพ์ (mold filling analysis)

 


ขั้นที่ 1: เตรียมชิ้นงานที่มีการสร้าง solid mesh แล้ว จากนั้นเลือกทั้งฝั่งคอร์หรือคาวิตี้ หรือทั้งสองฝั่งที่จะให้ความร้อน จากตัวอย่างนี้ จะมีเพียงบริเวณที่แนบกับฝั่งคอร์ของชิ้นงานจะถูกให้ความร้อน (ดังรูปที่เป็นบริเวณภายในจุดประ)

 

utilize-moldex3d-to-simulate-parting-surface-heating-1


ขั้นที่ 2: เตรียม solid mesh layers ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแม่พิมพ์จะถูกให้คสามร้อนดยการเหนี่ยวนำหรือวิธีอื่นๆ (โดยแนะนำให้มีชั้นเมชตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป) จากนั้นตังค่าให้เป็น mold insert

 

utilize-moldex3d-to-simulate-parting-surface-heating-2


ขั้นที่ 3: เมื่อตั้งค่าตัวแปรพารามิเตอร์ในกระบวนการที่ Process Wizard แล้ว คลิกเลือก Mold Insert Initial Temperature ที่อยู่ใต้แถบเครื่องมือ Cooling Settings

 

utilize-moldex3d-to-simulate-parting-surface-heating-3


ขั้นที่ 4: ระบุอุณหภูมิตั้งต้นในแต่ละรอบการขึ้นรูป จงแน่ใจว่าเลือก Induction heating ซึ่งเป็นการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งอยู่ใต้ Setting type ดังนั้นอุณหภูมิตั้งต้นจะถูกประยุกต์ใช้กับทุกรอบการฉีดขึ้นรูปแทนที่จะใช้กับการฉีดเพียงแค่รอบแรก จากนั้นคลิก OK

utilize-moldex3d-to-simulate-parting-surface-heating-4


ขั้นที่ 5: ในการตั้งค่า analysis sequence setting, จงแน่ใจว่าได้เลือก Transient analysis (with Ct), นอกจากนี้อุณหภูมิตั้งต้นจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ให้คลิก Run now เพื่อเริ่มการวิเคราะห์

utilize-moldex3d-to-simulate-parting-surface-heating-5

หลังจากที่วิเคราะห์แล้ว, จากผลการหล่อเย็นจะพบว่าอุณหภูมิรอบๆ บริเวณคอร์จะสูงกว่าเดิม ณ การเริ่มต้นของการเติม

utilize-moldex3d-to-simulate-parting-surface-heating-6


深入瞭解Moldex3D

與專家討論您的模具問題與模流分析需求

線上展示服務

提供最即時的線上技術支援與產品展示服務